Egyptian Squatting Figures and Osiris

Egyptian god Osiris

Squatting Figure Osiris

Share
The God King Scenario