Ninhursag’s bovine attributes.

Ninhursag's bovine attributes.

Ninhursag’s bovine attributes similar to Hathor’s.

Share
The God King Scenario